Privacy statement Select People

revisie: 01-02-2022

 

Inleiding

 

U heeft zich aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. U mag van ons verwachten dat wij veel waarde hechten aan uw aan uw privacygevoelige persoonsgegevens en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met de verstrekte persoonsgegevens omgaan. In ons privacy statement willen wij u hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.

 

Over ons

 

Select People is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De juridische entiteit van Select People is S.P. Services BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02098438. Onderaan treft u de contactgegevens van Select People aan. S.P. Services BV is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en NEN-4400 gecertificeerd.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 

Bij inschrijving, verzamelen we de volgende gegevens:

 

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, uw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen, eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs), uw motivatie, bankrekeningnummer, beschikbaarheid en foto of video (op vrijwillige basis).

 

Vanaf het moment dat u voor ons gaat werken:

 

BSN, verklaringen omtrent gedrag (indien vereist), kopie ID-bewijs, werkvergunning, nationaliteit, overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie, ondernemingsgegevens van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) waaronder inschrijving KvK en Omzetbelastingnummer.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlenende taken als uitzend- en detacheringsbureau, te weten; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

 

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 

 • -Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • -Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • -Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
  -Om u te bemiddelen naar werk, u overige diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u te plaatsen bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te     regelen.
  -Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
  -Om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten.
 • -Voor managementdoeleinden, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid
  -Om u met u eigen account toegang te kunnen geven tot het gebruik te kunnen maken van onze besloten web portaal.
  -Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies
  -Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 • -Om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van Select People
  -Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

 

Op basis van welke grondslag wij uw gegevens verzamelen?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 

-Voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten waaronder een arbeids- of bemiddelingsovereenkomst
-Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband
-Omdat u (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. De door u gegeven toestemming kan ten alle tijden door u worden ingetrokken
-Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten

 

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Select People delen, bijvoorbeeld door:

 

-U in te schrijven voor werk op één van onze vestigingen
-Te solliciteren via onze website
-Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan
-Communicatie met Select People over een dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend

-Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers van Select People

 

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?

 

We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.
Wij wijzen u erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door u verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan u BSN, gegevens over uw afkomst of gezondheid of gegevens over uw strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door u op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Select People zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met service providers, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het kan voorkomen dat Select People u een dienst aanbiedt dat voortvloeit aan een samenwerking met een ander bedrijf. Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of Select People de mening is toegedaan dat uw goedkeuring gepast is, zal Select People altijd uw goedkeuring vragen voordat uw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal Select People persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist.

 

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Select People een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

 

Cloud-omgeving

 

Select People kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud-omgeving. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Select People door een cloud service provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Select People heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud service providers, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wij nemen de wettelijke bewaartermijnen daarbij in acht. Te denken hierin valt aan de belastingdienst.

 

Welke rechten hebt u?

 

We verwachten van u dat u uw gegevens zelf actueel houdt. Wijzigingen kun u doorgeven via uw contactpersoon of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien u niet wilt dat Select People u persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun u dit Select People laten weten via uw contactpersoon of door dit aan te geven door te reageren op e-mails die u mogelijkerwijs hebt ontvangen.
U hebt recht op inzage, aanpassing, beperking in het gebruik en verwijdering van uw gegevens. Verzoeken tot aanpassing van uw gegevens kunt u doorgeven aan uw contactpersoon. Overige verzoeken hiertoe kun u indienen via de adresgegevens aan de onderzijde van dit privacy statement.

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

 

Select People doet er alles aan om de persoonsgegevens die zijn verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt Select People gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 

Cookies

 

Om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en worden ingeschakeld na uw toestemming.

 

Wat te doen bij een datalek?

 

Indien u het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek (als uw persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben), verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden on het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te laten komen tussen Select People en een betrokkene. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Select People.

 

Vragen, opmerkingen, klachten?

 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop Select People omgaat met uw persoonsgegevens, dan kun u per post of per e-mail contact met ons opnemen.

 

S.P. Services BV
Meerweg 143
9752 XA Haren
T. +31 50 318 38 08
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.